• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutem Przedszkola Nr 12 w Koninie
STATUT PRZEDSZKOLA Nr 12

Dyrektor Szkoły

 

Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz. Prowadzi sprawy określone w dziale „Przedmiot działalności i kompetencje” wydając decyzje administracyjne. W pozostałych sprawach Dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne.

 

Rada Rodziców

Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły oraz organu prowadzącego szkołę lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły Rada Rodziców podejmuje decyzje w formie uchwał.

Rada Pedagogiczna

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.