• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

PUBLICZNY KONKURS OFERT

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.

 

1.Nazwa i adres zamawiającego: Miasto Konin/Przedszkole Nr 12 „Kubuś Puchatek” ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 42, 62-510 Konin, NIP 665-28-99-834, Tel/fax : 63 243 49 20/606 546 957

e-mail: sekretariat@przedszkole12-konin.pl strona: www.przedszkole12-konin.pl

 

2. Przedmiot i nazwa zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest:  Remont nawierzchni warstw posadzkowych w pomieszczeniu dydaktycznym nr 1 i 2 oraz hallu głównym części parterowej budynku  Przedszkola nr 12 w Koninie ” o powierzchni 218,33  m2 w budynku  Przedszkola  nr 12

„Kubuś Puchatek „ w Koninie.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia:

3.1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): -45000000-7 Roboty budowlane 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

3.2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumencie „Przedmiar robót”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego konkursu ofert.

3.3. W razie potrzeby na prośbę Oferenta Zamawiający może przesłać pocztą elektroniczną „Rysunki przebudowy”.

 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

 

5. Termin wykonania zadania:

5.1. Od   01 Lipiec  2019 r. do 21 sierpnia 2019 r.

 

 6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 6.1. W niniejszym zapytaniu ofertowym zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pocztą elektroniczną, faksem lub drogą pisemną. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest  Aneta Gajewska tel./fax 63 243 49 20/606 546 957

e-mail: sekretariat@przedszkole12-konin.pl

 

7. Sposób przygotowania oferty cenowej.

7.1. Ofertę cenową należy przygotować na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 2

 

8. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie, opis sposobu obliczenia ceny

8.1. Przy wyborze Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

8.1.1. cena brutto wykonania przedmiotu zamówienia = 100%

8.1.2. oferent będzie zobowiązany do podpisania umowy z zamawiającym – wzór umowy stanowi   

         załącznik nr 3.

8.2. Cena oferty nie będzie mogła ulec podwyższeniu przez cały okres trwania umowy.

 

9. Opis sposobu przygotowania oferty:

9.1. Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

9.2. Oferta powinna:

9.2.1. posiadać datę sporządzenia,

9.2.2. zawierać adres lub siedzibę oferenta, nr telefonu,

9.2.3. być podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

10. Miejsce oraz termin składania ofert

10.1. Oferta powinna być sporządzona na druku załączonego Formularza i złożona w formie papierowej w zamkniętej kopercie z oznaczeniem wykonawcy, opisanej: „Oferta na wykonanie zadania Przebudowa:  Remont nawierzchni warstw posadzkowych w pomieszczeniu dydaktycznym nr 1 i 2 oraz hallu głównym części parterowej budynku  Przedszkola nr 12 w Koninie ”. Nie otwierać przed 15.02.2019r.”. na adres: Przedszkole nr 12 „Kubuś Puchatek „

ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 42,  62 -510 Konin, Dział kadr i księgowości do dnia 15.02.2019r. do godz. 12:00.

10.2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 18.02.2019r. o godz. 10.00, a o wynikach zostaną poinformowani pisemnie wszyscy oferenci. Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej zamawiającego z podaniem nazwy i adresu wybranego wykonawcy, ceny najkorzystniejszej oferty w dniu 19.02.2019 r do godz. 15.00.

10.3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

10.4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

10.5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści   

           złożonych ofert.

 

11. Załączniki

11.1. Przedmiar robót.

11.2. Formularz ofertowy.

11.3. Wzór umowy

 

Pełny tekst dokumentu (PDF)