• Rozmiar czcionki:
  • A
  • A+
  • A++
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Przedszkole Nr 12 jest jednostką podległą Urzędowi Miejskiemu w Koninie nie posiadającą osobowości prawnej.
A.AKTYWA TRWAŁE - : 635.555,44
I.RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE
1.Środki trwałe : 635.555,44
a.Budynki i lokale : 628.606.13
b.Urządzenia techniczne i maszyny : 6.949.31
B.AKTYWA OBROTOWE - : 77.637,31
I.ZAPASY : 2 767,16
1.Materiały : 2 767,16
II.NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE : 12634,77
III.ŚRODKI PIENIĘŻNE : 62.235,38
1.Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 62.235,38
C.SUMA AKTYWÓW : 713.192,75
Stan na dzień 31.12.2009 r.